Velkommen


Persian & Exotic Cat Society - PEXO har til formål at udbrede kendskabet til Perser og Exotic i alle farver og mønstervarianter, samt at fremme opdrættet mest muligt med henblik på at forbedre standarden, så vi opdrætter smukke og sunde katte.

Meld din ind i klubben; Perser og Exotic Cat Society. Vi arbejder for at fremme opdrættet af Perser & Exotic.

Vi udgiver et klubblad 2-4 gange om året og som medlem er du meget velkommen til at fremsende materiale til vores blad "Pexo". Historier om dine katte, fotografier, artikler eller andet stof, som du finder interessant og gerne vil dele med andre. Du sender det til redaktøren på: editor@pexo.dk

På klubbens hjemmeside er det gratis for medlemmer at blive tilsluttet 'Breeder'-siden og annoncere killinger til salg. Ligesom du kan få dine kattes titler fra shows på hjemmesiden. Benyt dig af disse gode tilbud. Tilmeld dig via adressen: webmaster@pexo.dk 

Kommercielle annoncer og annoncer for andre katte end Persere og Exotic er ikke gratis.

Som medlem af PEXO har du også mulighed for at tilmeldig dig til vores lukkende gruppe på Facebook (PEXO), hvor alle medlemmer kan udveksle informationer og billeder. Send en mail til editor@pexo.dk og oplys, at du ønsker at deltage på listen.
Klubben administrerer også en anden gruppe på Facebook; Persian & Exotic Cat Society PEXO, hvor alle med interesse for Perser/Exotic kan udveksle informationer. Denne gruppe er åben for alle.

Vi håber, du har lyst til at melde dig ind i klubben og sende sende materiale til bladet, således at vi alle kan lære lidt af hinanden og at vi - bl.a. ud fra dine informationer - kan følge med i udviklingen af Persere og Exotic i Danmark og i den øvrige verden. Med hjælp fra netop vores medlemmer vi vil gøre vores bedste til at PEXO forsætter med at være en god og informativ specialklub for Perser og Exotic.

Har du spørgsmål angående klubben, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem på info@pexo.dk 

Mange hilsner Persian & Exotic Cat Society.Welcome


Persian & Exotic Cat Society - PEXO aims to spread the knowledge of Persians and Exotic in all colors and pattern variants, as well as to promote breeding as much as possible in order to improve the standard, so we breed beautiful and healthy cats.

Join the club; Persians and the Exotic Cat Society. We work to promote the breeding of Persians & Exotic.


We publish a club magazine 2-4 times a year and as a member you are very welcome to submit material to our magazine "Pexo". Stories about your cats, photographs, articles or other material that you find interesting and would like to share with others. You send it to the editor at: editor@pexo.dk


On the club's website, it's free for members to join the 'Breeders' page and advertise kittens for sale. Just like you can get your cats titles from shows on the website. Take advantage of these great deals. Sign up for this to webmaster@pexo.dk

Commercial ads and ads for cats other than Persians and Exotic are not free.


As a member of PEXO, you also have the opportunity to sign up for our closing group on Facebook (PEXO), where all members can exchange information and photos. Send an email to editor@pexo.dk and state that you want to participate in the list.

The club also manages another group on Facebook; Persian & Exotic Cat Society PEXO, where anyone with an interest in Persian / Exotic can exchange information. This group is open to everyone.


We hope you feel like joining the club and sending material to the magazine so that we can all learn a little from each other and that we - among other things. based on your information - can follow the development of Persians and Exotic in Denmark and in the rest of the world. With the help of our members, we will do our best to ensure that PEXO continues to be a good and informative special club for Persians and Exotic.


If you have questions regarding the club, or want to become a member, you are welcome to contact a board member at info@pexo.dk


Many greetings Persian & Exotic Cat Society.Team Members

Kenneth Piral Didriksen

Teamleader   -   Editor

info@pexo.dk   -   editor@pexo.dk

Kenneth Darling

Vice Teamleader

Robert Piral Didrksen

Treasurer

paytopexo@pexo.dk

Bibi Zehngraff

Secretary

info@pexo.dk

Jonas Mejlvang

Team Member

Lene Strange Matthews

Team Member


Sarah Forslund (SE)

Team Alternate


Eva Kvick (SE)

Team Alternate


Camilla Didriksen

Revisor


Tina Bek Mortensen

Revisor


Bettina Petersen

Webmaster - Teamsupporter

webmaster@pexo.dk

Priser      Prices

Medlemskab / Membership fra 1/1 til 31/12:

Medlemskab DK inkl. 2 blade og forsendelse - 200 kr.

Membership outside Denmark incl. 2 magazines - 28 Euro

Familiemedlem DK (får ikke blad) - 100 kr.

Family member Outside Denmark (no magazine) - 14 Euro

Opdrætterannonce farve 1/1 i 2 blade - 200 kr.

Breeders advertising color 1/1 in 2 magazines - 28 Euro


Medlemskontingent dækker:
Deltagelse i alle klubbens aktiviteter. Herunder stemmeret på GF.
Medlemskab på PEXOs Facebook side.
Gratis opdrætterannonce samt killinger til salg på PEXOs hjemmeside.


Membership fee covers:

Participation in all club activities, including voting rights on GA.

Membership on the PEXOs Facebook site.

Free breeders add and advertising of kittens for sale on PEXO website.

Firma annoncer på hjemmesiden. Pr. år 500 kr.

Firma annoncer i PEXO’s blad. Pr. blad - 500 kr.

Hvordan kan du betale ?

How to pay ?

MobilePay: 99571

Nordea Bank: Reg. nr. 5507. Kontonr. 8968323343
IBAN: DK4520008968323343 BIC: NDEADKKK

Paypal: paytopexo@pexo.dk

Betaling kan også ske til PEXOs bestyrelse på udstillinger, hvor et Bestyrelses medlem er til stede.


Payment can also be made to the PEXOs Team at exhibitions where a board member is present.


Vi håber at se dig som medlem i Persian & Exotic Cat Society !

We hope to see you as a member of Persian & Exotic Cat Society !


Sponsores by

Cat DNA Testing


20 % Rabat til PEXO medlemmer - kontakt editor@pexo.dk for kode !

20 % Discount for PEXO members - contact editor@pexo.dk for code !


For more info ...